Chaga a hepatom

Chaga a hepatom

Chaga (Inonotus obliquus)
je medicinální houba, která je již po staletí využívána k léčení mnoha
onemocnění. Je bohatá na mnoho bioaktivních látek, důležité jsou např. polysacharidy
– glukany, polyfenoly, jakými jsou triterpenoidy, steroidy, peroxidy
ergosterolu. Ty mají výrazné protibakteriální, protinádorové účinky, působí
ochranně na játra, stimulují imunitní systém aj.

V zájmu vědců je podrobně prozkoumat
mechanismus, jakým Chaga ovlivňuje rakovinné buňky.

Každá buňka proliferuje, dělí se a umírá, tím je udržována rovnováha. Ta je
ovšem u rakovinných buněk narušena. Rakovinné buňky se intenzivněji a
nekontrolovatelně dělí a bývají i více odolné proti apoptotickým stimulům. Je
tedy nasnadě, že nově zkoumané postupy, jak léčit rakovinu, se zaměřuje na
proces dělení, tedy buněčný cyklus, a apoptozu. Je žádoucí uvést buňky do fáze  G0/G1, to je možné díky inhibici cyklinu a na
cyklinu závislé kinázy, která je fází klidovou a zvýšit vnímavost buněk ke
stimulům indukujícím apoptozu.

Aby se tedy prozkoumal antiproliferační vliv vodného extraktu z Chagy,
byla vytvořena buněčná kultura z melanomových buněk, in vitro. Sledována byla buněčná proliferace, růst i morfologie rakovinných buněk.  Navíc se prováděly ipokusy na myších, in vivo.

Pokusy ukázaly, že tento vodný extrakt je schopen inhibovat růst
melanomových buněk, dokáže totiž zastavit buněčný cyklus, nedochází tak
k buněčnému dělení. Navíc přispívá k apoptoze a buněčné diferenciaci.
Rakovinné buňky bývají méně diferencovány, a mají tak větší potenciál
k dělení a zhoršuje se jejich rozpoznání imunitním systémem. Výše zmíněné
efekty má vodný roztok díky působení na protein p53, pRb a p27, jež sehrávají
roli v kancenogenezi, dokáže také redukovat cyklin a aktivitu na cyklinu
závislou kinázu.

Tyto efekty měl extrakt na buněčnou kulturu. Otázkou pak bylo, zda se
podobných výsledků dá dosáhnout u živého organismu. Pokusným myším byl
intraperitoneálně podán extrakt z Chagy, tento dokázal výrazně inhibovat
růst nádorové masy, která byla implantována do myší, a to 3 krát oproti
kontrolní skupině. K tomuto efektu postačila dávka 20mg/kg/den podávané po
dobu 10 dnů.

Výsledky dávají tušit, že podobného efektu jako u myší by se dalo dosáhnout
i v humánní medicíně. Je ale nutné provést ještě mnoho testů, než se bude
moci využít u lidí.

 Zdroj:

Youn MJ, Kim JK, Park SY, Kim Y, Park C, Kim ES,
Park KI, So HS, Park R. Potential anticancer properties of the water extract of
Inonotus [corrected] obliquus by induction of apoptosis in melanoma B16-F10
cells. J Ethnopharmacol. 2009 Jan 21;121(2):221-8.

 

 

 

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář