Coriolus a HPV

V poslední době se často mluví a škodlivost očkování, jež by mělo ženyochránit před viry, jež vyvolávají rakovinu děložního čípku.

„Představitelé zdravotnického establishmentu i poslanci neznají nebovědomě přehlížejí skutečnost,“ říká prof. Anna Strunecká o záměru hraditstále ještě nedostatečně vyzkoušené vakcíny.

Politici navrhují, aby rodiče dívek ve věku 13 až 14 let nemuseliplatit za vakcínu, která by je měla ochránit před viry, jež vyvolávají rakovinuděložního čípku. Fyzioložka prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc., upozorňuje,že vakcínu Gardasil, na evropském trhu dostupnou pod názvem Silgard, považujíameričtí experti za nejnebezpečnější vakcínu, kterou se dnes očkuje. Totéžplatí o vakcíně Cervarix. Více zde.

Přitom přírodní řešení boje s HPV. Její jméno je Coriolus.

Coriolus patří mezi medicinální houby, které mají silné imunostimulační i příméprotivirové účinky. Jeho podpora nespecifické složky imunitního systému vycházíhlavně z vysokého obsahu β glukanů a proteoglukanů. Tato kombinace se zdábýt velmi příhodnou pro potírání infekce human papilloma virem (HPV), kterýstojí za rakovinou děložního čípku, ale i rakovinou v oblasti úst a krku.90% rakovin děložního čípku vzniká na podkladě HP V infekce. Některé studiepřinášejí i zprávy o možné souvislosti mezi infekcí HP V a rakovinou prostaty.

V prvních stádiích, kdy se na děložním čípku objeví předrakovinné změny, se provádí pouzesledování, změny se neřeší, ale i u nich je riziko další progrese. Je tedynutná pravidelná observace, aby se v případě zhoršování invazivně zasáhlo.Pokud by bylo možné zasáhnout již v této fázi nějakou účinnou neinvazivnímetodou, bylo by to více než žádoucí.

Možnosti testovat účinek této houby na virus HP V a dysplastické změny na děložních čípkuse chopilo vícero vědců, např. Prof. Todor Chernev, Dr Silva Couto, Dr. Jean  Monro, Dr. Stoyan Borisov aj. Vybrali sipřípravek Coriolus, který obsahuje biomasu bohatou na imunostimulační látky.

Dr.Silva Couto prováděl výzkum týkající se podávání Coriolu u pacientek s dysplastickýmizměnami na děložním čípku, z nichž některé byly nakaženy i virem HPV.Roční podávání preparátu v dávce 3g/den, jehož účinnost byla porovnávánas kontrolní skupinou, v níž pacientky nebraly přípravek z Coriolu,ukázala profit, který z užívání pacientkám plyne. U pacientek užívajícíchpřípravek z Coriolu došlo k regresi dysplastických změn (u pacientekužívajících Coriolus o 72,5%, u skupiny bez suplementace 47,5%)  a ke clearence viru ( Coriolus 90%, bezCoriolu 8,5%).

Studie Prof.Cherneva také potvrdily vliv Coriolu na HP V infekci. Byly provedeny dvě na soběnezávislé studie. 

            1. Studie proběhla mezi lety 2009‒2010 a zahrnovala 100 žen ve věku od 16‒50 let, kterébyly infikovány vysoce a nízce rizikovými kmeny HP V co se rozvoje rakovinytýká.  Byl jim po dobu 6 měsíců podávánpřípravek Coriolus 2x3 tablety, nebo bylo podávání Coriolu kombinovanés chirurgickou intervencí.Pacientky byly vyšetřeny na HP V infekci, včetně určení subtypu HPV, byla provedena cytologiemateriálů z děložního čípku (PAP test) a určena tíže dysplastických změn.To se provádělo na počátku a na konci studie. Výsledky potvrdily, že u 64 tj.88%, ze 73 pacientek, které byly suplementovány Coriolem, a 25, tj. 93%,z 27 pacientek, které měly kombinovanou léčbu, došlo k vymizeníinfekce. Byly HP V negativní. Výsledky pacientek s PAP testem, jenž je řadil doskupiny IIIa a IIIb, ukázaly zlepšení na PAP I nebo II.Na konci prováděné studie zůstalo jen 11 HP V pozitivních pacientek. Ty byly pozitivní najeden nebo více suptypů, přičemž subtyp 16 je znám svou rezistencí k léčbě.

2.                 Studie se prováděla mezi lety 2010‒2012, 200 žen nakažených HP V bylo suplementovánopřípravkem Coriolus po dobu 6 měsíců v dávce 2x3 tablety.Opět byly provedeny teysty na přítomnost viru HP V a určení jeho subtypu, prováděly se děložní stěry aurčovala se stádia dysplastických změn. Kontroly se prováděly 3. a 6. měsíc. Studiese též zaměřila na možné negativní účinky a možné komplikace, jež by mohlaléčba způsobit v graviditě. Preparát byl také užíván partnery testovaných žen, a to u 70% párů,z nich u  90% párů bylo po dokončeníléčby HP V negativních.U 95% pacientek došlo k vymýcení viru, byly HPV  negativní.Opět se ale ukázalo, že subtyp 16 je rezistentnější k léčbě. U HPVpozitivních pacientek bez histologických změn na děložním čípku došlok úplné redukci viru již po 3 měsících léčby, u pacientek s lehkými  dysplastickýmizměnami napomáhá Coriolus ke zvýšení virové clearence, v případě vyššíchstupňů dysplasie posiluje Coriolus imunitní systém a redukuje riziko relapsu.  Prokázalo se též,že léčba Coriolem s sebou nenese vedlejší účinky a nemá vliv na případnou graviditu.

Dr.Jean Monro vypracoval schéma při kterém podávání Coriolu a kyseliny listové po dobu 8 týdnů ochránípacientky HP V pozitivní před rozvojem rakovinného bujení.

 Dr.Borisov v roce 2012 pak koncipoval svou studii podobně jako dva první zmínění. Zařadil do ní 100pacientek věku 16‒50 let, které byly pozitivní na vysoce rizikový subtyp HPV,tj. 96 pacientek a 4 pacienty s méně rizikovým subtypem HPV.Pacientky rozdělil do dvou skupin,73 členná skupina dostávala Coriolus 3g/den po dobu 6 měsíců. 27 pacientek bylosuplementováno Coriolem a byla prováděna i chirurgická intervence. U pacientekbyly zjišťovány subtypy HPV, odebírány cytologické vzorky na zjištění stupnědysplazie.I jeho výsledky ukázaly, že téměř 90% pacientek pouze na Coriolu bylo po 6 měsících negativní na HPV, u pacienteks kombinovanou léčbou to pak bylo 93%.

 Vzhledem k množství nezávislých studií, které opakovaně potvrdily účinnost Coriolu na infekci HP V virem i nadysplastické změny v oblasti děložního čípku, je možné tento považovat zaskutečně účinný.

Zdroj:

http://www.positivehealth.com/article/cancer/coriolus-versicolor-as-an-effective-addition-to-the-treatment-of-hpv-infection

http://www.aneid.pt/pdf/Poster_Coriolus_Ohrid_2013_.pdf

http://www.mycologyresearch.com/pdf/articles/CORIOLUS_VERSICOLOR_En_MedLine_YBogdanova_WA_version2.pdf

Monro J. 2005. Cytokine Th1 to Th2 Shift can be Reversedby Coriolus. Prospective  Trial for HPVControl with Coriolus. Clinical Journal of Mycology, Vol. 1, Ed. 10: 4.

Trifonov G.Coriolus-a new addition to the arsenal for complex treatment of oncogynecological diseases. Akush Ginekol (Sofiia) 2009, 48Supplement 1:18

 Borisov S. Coriolus versicolor-Assessment of the Effects on Patients Infectedwith Low-risk and High-risk HP V Subtypes. Clinical Journal of Mycology: 2-4.January 2012.Serth J .Panitz F, Paeslack U, Kuczyk MA, Jonas U. 1999 Increased levels of humanpapillomavirus type 16 DNA in a subset of prostatecancers. Cancer Res, 59(4):823-5

Galerie k příspěvku

Přidejte komentář